El mètode Total Player


El mètode Total Player està dissenyat per a activar tot el potencial dels joves jugadors en cada una de les diferents etapes d’aprenentatge, prioritzant els objectius competencials en funció dels diferents grups d’edat i de desenvolupament maduratiu.

L’objecte del mètode Total Player és formar jugadors competents:

  • que siguin capaços d’aplicar de manera competent allò que han aprés.
  • que puguin resoldre eficaçment els reptes que planteja el joc.

Ser un jugador competent representa l’aplicació pràctica dels coneixements, les destreses i les actituds i valors adquirits.

Les competències clau, en futbol, s’han de manifestar en resultats de conducta observables en el joc. En aquest sentit, el mètode Total Player proposa una avaluació que contempli totes les dimensions que conformen cada competència: dimensions cognitiva, instrumental i actitudinal.