Rendiment


En Âristoi Academy hem creat un Departament de Rendiment que vetlla per a què totes les sessions que duen a terme els nostres tècnics formadors  segueixin els criteris de seqüenciació, programació i qualitat docent que conformen el mètode Total Player.

L’esforç del Departament de Rendiment es centra en aconseguir jugadors capaços d’entendre el joc. El Departament és responsable de la millora tècnica, tàctica, física i psicològica dels nostres jugadors i fa èmfasi en el control d’aspectes relacionats amb l’aprenentatge dels objectius competencials.

Proposem aprenentatges significatius, de manera que els nostres jugadors puguin aplicar allò après a noves situacions, en contextos diferents. Procurem que el jugador assoleixi comportaments motrius que pugui transformar en esquemes motrius vàlids per a situacions del joc variables. Planifiquem tasques que proposin diverses solucions possibles per a què el jugador potenciï les seves capacitats, en el ben entès que per a aconseguir la millora haurem d’assegurar un determinat nombre de situacions en l’entrenament.