Visió, Missió i Valors


Visió:

Âristoi Football Academy serà reconeguda com una entitat líder en la formació especialitzada de joves futbolistes, fonamentada en els principis de qualitat en la docència i excel·lència acadèmica.

Aquesta precisa visió guia el compromís i l’acció de totes quantes persones formem part d’Âristoi Football Academy.

Missió:

Âristoi Football Academy és una associació esportiva amb una clara vocació de servei. El nostre objectiu és contribuir, a través de l’ensenyament i la pràctica del futbol, a la formació de ciutadans feliços, responsables, competents i autònoms. Treballem per fomentar, entre el jovent, els valors positius associats a l’esport. Pretenem inspirar, crear valor en la societat i marcar la diferència. Tot plegat, fent servir una metodologia didàctica específica inspirada en el constructivisme i en l’aprenentatge per competències integrades per coneixements (sabers), habilitats (saber fer) i valors (saber ser).

Valors:

·       Compromís amb la societat

Tractem de promoure, a través del futbol, conductes ètiques que fomenten els valors que presideixen la nostra manera de ser i fer.

·       Confiança en les persones

Treballem des de l’honestedat, integritat, autoexigència i la responsabilitat, impulsant iniciatives i actuacions que obeeixen a la Missió.

·       Vocació didàctica

Apropem l’esport als nostres joves, especialment el futbol. Partim d’un enfocament humanista al servei de l’enriquiment intel·lectual, personal i social.

·       Compromís amb la qualitat

Ens comprometem a un model de gestió que prioritzi la qualitat en la docència i l’excel·lència acadèmica.  L’element central del procés d’ensenyament aprenentatge ha de ser l’educand.